Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach:

Prawo cywilne:
- sprawy o zapłatę,
- sprawy wynikające z utraty lub zniszczenie mienia,
- sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadki komunikacyjne, odszkodowania od jednostek
świadczących usługi medyczne, sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej),
- postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
- opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków umownych (np. sprzedaż, najem, zlecenie, umowa o dzieło itp.).
Prawo rodzinne i opiekuńcze:
- rozwody i separacje,
- postępowanie o alimenty,
- postępowanie o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
- postępowanie o podział majątku dorobkowego małżonków,
- postępowanie o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
- postępowanie o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
Prawo spadkowe:
- postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku,
- postępowanie o dział spadku,
- postępowanie o zachowek,
- inne sprawy spadkowe.
Prawo nieruchomości:
- postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
- postępowania o ustanowienie i zniesienie służebności,
- postępowania o zniesienie współwłasności,
- postępowania z zakresu prawa spółdzielczego,
- sprawy wieczysto-księgowe,
- doradztwo w zakresie zawierania umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości,
- analiza stanu prawnego nieruchomości.
Prawo administracyjne:
- redagowanie pism i skarg w związku z działalnością organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Klienta.
- pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji,
- reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych.
Prawo gospodarcze:
- kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
- rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
- przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian w KRS,
- przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
- obsługa prawna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu,
reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
- konsultacje w zakresie postanowień umów o pracę i kontraktów menadżerskich, opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
- opiniowanie oraz procesy tworzenia i wdrażania regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych regulaminów,
- pomoc prawna w przypadku likwidacji, upadłości, podziału, przejęcia zakładu pracy,
- doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Stała obsługa podmiotów gospodarczych:
- przygotowywanie opinii i analiz prawnych, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
- informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub pozostających w związku z tą działalnością,
- konsultowanie umów oraz przygotowywanie projektów umów,
- uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach w charakterze pełnomocnika, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
- przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, spółdzielni oraz prawa pracy.
Wybierz zdjęcie aby zobaczyć szczegóły
Copyright 2012 © MalgorzataOlma.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.